mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

 

Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) to zespół działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ropczycach, którego celem jest wspieranie przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w pracy z dziećmi i z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Realizując edukację włączającą w przedszkolu/szkole, wymaga ona zarówno uwzględniania prawidłowości procesu nauczania-uczenia się, jak również rozpoznawania reguł dostosowywania tego procesu do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów przy zapewnieniu optymalnych warunków zharmonizowanych relacji i programów edukacyjnych. Należy więc uwzględniać wszelkie zasady nauczania i dydaktyki, tak aby poszerzać umiejętności dostosowywania procesu edukacyjnego do zróżnicowanych potrzeb
i możliwości.

W ocenie Aleksandra Pawlickiego  w pracy z uczniami w klasie zróżnicowanej należy:

  • „odróżniać dzieci, ale ich nie różnicować;
  • wykorzystywać swój wpływ na to, czego dzieci się uczą, jak się uczą i jak prezentują

wyniki uczenia;

  • zmieniać materiały w większym zakresie, niż poziom poznawczy lub ilość zadań;
  • monitorować proces uczenia się i uczyć monitorowania dzieci”.

Aby osiągnąć ten dobrostan, trzeba uwzględnić potrzeby każdego dziecka, co oznacza,
że  w pracy z nim należy podejmować takie działania, które prowadzą do personalizacji procesu kształcenia i wychowania oraz umożliwiają jego zaangażowanie i uczenie się we współpracy  z rówieśnikami, w tempie dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb.
Wymaga to wykorzystania zróżnicowanych metod i technik pracy,a także zadbania
o stworzenie warunków uwzględniających ograniczenia i możliwości poszczególnych dzieci/uczniów oraz środowiska.

Zakłada się również, że działalność SCWEW w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości edukacji włączającej w polskim systemie oświaty.
Zapewnienie dodatkowego (nowego) elementu systemu wsparcia dla nauczycieli
i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych przełoży się na efektywność edukacji wszystkich dzieci oraz uczniów,
a także na sukcesy rozwojowe i edukacyjne osiągane przez nich na miarę własnych możliwości.

Zadaniem nauczycieli szkół i przedszkoli jest dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych oraz rozwojowych ucznia. Podobne zadania dotyczą nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych, z tą różnicą, że są oni zobowiązani do opracowania zakresu i sposobu dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Aby wesprzeć ich w pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, planowane jest odwołanie się do zasobów kadrowych przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i placówek specjalnych poprzez utworzenie SCWEW.

Organizacja kompleksowej pomocy stwarza szanse wyrównania występujących ograniczeń,
a tym samym bardziej efektywną edukację.
Szkolnym koordynatorem projektu jest mgr Katarzyna Branas.

Udział w pilotażowym projekcie to również możliwość rozwoju naszej kadry pedagogicznej. Szkolenia, w których nasi nauczyciele wzięli udział poszerzają wiedzę oraz kompetencje, które usprawniają pracę w nowoczesnej placówce jaką jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. W Sulejówku we wrześniu 2021 roku w szkoleniu kadry SCWEW udział wziął szkolny koordynator projektu, zaś w szkoleniach i warsztatach w Ropczycach uczestniczyli wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

3 grudnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach gościła Pani Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Wizyta należała do wyjątkowych, ponieważ poświęcona była Specjalistycznemu Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, które powstało przy SOSW.

https://www.youtube.com/watch?v=YFjX9xwwSO8

Dzięki projektowi SCWEW nauczyciele, rodzice oraz uczniowie mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji i porad specjalistów, takich jak psychiatra dziecięcy, psychoterapeuta, neurologopeda, surdopedagog, które mają miejsce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 14 w Ropczycach.
Nauczyciele i uczniowie chcąc udoskonalić swój warsztat pracy na lekcji mają możliwość skorzystania z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego, który mieści się w budynku ośrodku.
W ramach „Pilotażowego projektu wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ropczycach działa wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, z których będą mogli korzystać nauczyciele, uczniowie/dzieci z placówek objętych wsparciem, a także specjaliści pracujący w naszym zespole SCWEW. Zakupiono m.in.: - Oprogramowania MÓWIK do komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla osób niemówiących, słabo mówiących wraz z tabletami; - Tablety z oprogramowaniem PECS, - Nowe narzędzia diagnostyczny do pracy dla specjalistów (ADOS 2, KORP, KOLD) - Pomoce dydaktyczno- terapeutyczne do koordynacji i grafomotoryki, do ćwiczeń logopedycznych, - Lupy dla dzieci i młodzieży słabo widzących, dyktafony, czytniki książek, - Zestawy do ćwiczeń, - drabinki gimnastyczne, wałek oraz schody rehabilitacyjne. Warto dodać, że zakupiono także pętle indukcyjne, które będą wspomagać funkcjonowanie osób z wadami słuchu. Do dyspozycji mamy także 10 laptopów.

Szkolenie dla naszych nauczycieli w SOSW Ropczyce, gdzie specjaliści Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą dzielili się z nimi dobrymi praktykami
i doświadczeniami z pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Pedagodzy poszerzyli swoją wiedzę nt. autyzmu i innych niepełnosprawności.
Mogli również  uczestniczyć w ćwiczeniu, w którym wcielali się w role uczniów z różnymi trudnościami.Wnioski ze spotkania będą cennymi wskazówkami do pracy nauczycieli
z zespołami klasowymi i indywidualnie z uczniami  już w środowisku szkolnym.

SCWEW - różne potrzeby, różne możliwości, równe szanse.

SCWEW  realizuje różne rodzaje wsparcia, które kierowane jest do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych  w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie. W grudniu i w styczniu zespół SCWEW prowadził bezpośrednie konsultacje i wsparcie w zakresie opracowywania i prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowywania indywidualnych programów  IPET, rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów przez działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przez zapoznanie z narzędziami do diagnozy ADOS, KORP, KOLD i opracowania metod wsparcia. 

W dniu 04.02.2022 r. odbyły się konsultacje szkolnych koordynatorów SCWEW odnośnie podsumowania działań zaplanowanych w I i II etapie projektu. 

Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów. 

W dniu 15 marca odbyła się ogólnopolska konferencja „Różne potrzeby, różne możliwości, równe szanse” zorganizowana przez zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego  Edukację Włączającą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach pilotażowego wdrażania modelu SCWEW.
Konferencja skierowana była do społeczności lokalnej, samorządowców, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców i uczniów województwa podkarpackiego. Podczas konferencji zaproszeni specjaliści i eksperci omówili zagadnienia związane z założeniami  wdrażania modelu SCWEW i edukacji włączającej oraz o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i  wpływem pandemii na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży.
Dziękujemy prelegentom:

Dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Edukacji Panu Tomaszowi Madejowi

Wicestaroście Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego Pani dr Bernadecie Frysztak,

Kierownik Projektu Pani Agnieszce Pietryce,

Pani dr hab. prof. Beacie Jachimczak,

Pani dr n. med. Marzenie Pelc- Dymon,

Pani doktor Małgorzacie Bocheńskiej,

Panu dr hab. Arturowi Woźnemu oraz wszystkim uczestnikom, którzy zaszczycili nas swoją osobistą obecnością jak i łącząc się z nami w sposób zdalny. Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Rauch – Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty za obecność, rekomendację i patronat nad wydarzeniem. 

                                                                             Zespół SCWEW Ropczyce

zdjcie 1

zdjecie 2

 zdjcie 3